Podmínky ubytování v Penzionu STŘÍBRNÍK

Vážení a milí hosté, vítáme Vás v našem penzionu a dovolte, abychom Vás seznámili s pravidly provozu.

 1. Motorová vozidla je možné parkovat na parkovišti před penzionem na místech k tomu určených. Pro ubytované hosty je parkování zdarma. Zaparkované vozidlo nesmí bránit příjezdu a výjezdu ostatních motorových vozidel.
 2. Po příjezdu host předloží provozovateli svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, případně jiný platný doklad totožnosti. Po zaznamenání údajů budou hostovi předány klíče od pokoje nebo apartmánu, hlavních vchodových a zadních dveří do budovy, poté bude host ubytován. 
 3. Host užívá pokoj nebo apartmán po sjednanou dobu. Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu provozovatel nabídnout i jiný pokoj než ten, ve kterém byl původně ubytován, pokud je na požadovanou dobu některý pokoj nebo apartmán volný.
 4. V den nástupu na ubytování jsou pokoje k dispozici od 16:00 do 20:00 hodin, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud se host neubytuje nejpozději do 20:00 hodin nebo v předem dohodnutý čas, rezervace pozbývá platnosti a provozovatel penzionu může obsadit pokoj nebo apartmán bez náhrady.
 5. Pokud nebyl čas odjezdu v den ukončení pobytu předem sjednán, ukončuje host pobyt nejpozději do 10:00 hodin posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj nebo apartmán uvolnit. Neučiní-li tak, je penzion oprávněn účtovat mu pobyt za další den nebo 250 Kč/10 EUR za pozdní check-out. V případě, že penzion má tento pokoj nebo apartmán již dříve rezervovaný, a host neuposlechne výzvy, či není v penzionu přítomen, vyhrazuje si penzion právo za účasti dvoučlenné komise věci hosta sepsat a uložit na bezpečném místě tak, aby pokoj nebo apartmán mohl být uklizen a užíván hostem, který si jej rezervoval.
 6. V den ukončení pobytu prosíme, pokoj nebo apartmán vykliďte, zamkněte a klíče předejte provozovateli do 10 hodin. Provozovatel provede zběžnou kontrolu. V případě, že pokoj nebo apartmán bude předán s neúplným nebo poškozeným zařízením, bude hostovi připsána škoda k úhradě v plné výši.
 7. Za ztrátu klíče od pokoje nebo apartmánu provozovatel účtuje částku 5.000 Kč.
 8. Vždy zamykejte svůj pokoj nebo apartmán, když jej opouštíte. Zabezpečte prosím své věci tak, aby nedošlo k jejich odcizení nebo poškození, myslete i na věci odložené v zaparkovaných vozidlech.
 9. Za klenoty, peníze a jiné cennosti penzion neodpovídá.
 10. Všichni ubytovaní hosté musí dbát o pořádek a čistotu. Při vstupu do budovy jsou povinni v určeném prostoru se přezout do domácí obuvi. K uložení obuvi ubytovaných jsou u vstupu určeny pro každý pokoj nebo apartmán uzamykatelné skřínky. 
 11. V pokoji nebo apartmánu a v prostorách penzionu host nesmí bez souhlasu provozovatele penzionu přemísťovat nábytek a zařízení, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací.
 12. Na počátku ubytování přebírá host pokoj nebo apartmán bez závad. Pokud by ubytovaný nějaké našel, je nutné neprodleně je oznámit provozovateli. Za způsobené škody a chybějící inventář odpovídá host v plném rozsahu a zároveň mu bude vyměřena pokuta dle stavu poškození. V případě, že dojde k poškození vybavení během pobytu, prosíme, vždy vše hlaste bez prodlení, ať provozovatel má možnost opravu zajistit co nejrychleji.
 13. Apartmány a pokoje jsou vybaveny v souladu se standardy ubytovacích zařízení hotelového typu. Pokud potřebujete navíc polštář, ručník, osušku nebo utěrku atd., obraťte se, prosím, na provozovatele penzionu.
 14. Výměna ložního prádla a ručníků se provádí 1x týdně; vysypání koše, doplnění toaletního papíru podle potřeby nebo na požádání při každodenním provozu.
 15. Vytápění celého penzionu je zajištěno podlahovým topením. Hostům není povoleno používat žádná vlastní topidla.
 16. Ve všech prostorách penzionu a zvláště v pokojích nebo apartmánech není dovoleno hostům používat vlastní elektrické spotřebiče. Toto se netýká elektrických spotřebičů určených k nabíjení telefonů, hodinek, počítačů a spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta.
 17. Přijímání návštěv v pokojích hostů musí být nahlášeno provozovateli penzionu předem.
 18. Užívání ubytovacích prostorů je povoleno pouze hostům, kteří nejsou bacilonosiči nebo postiženi infekčními, virovými nebo parazitárními nemocemi ani jim nebyl nařízen zvýšený zdravotní dozor nebo karanténa.
 19. Host je povinen při odchodu z pokoje nebo apartmánu uzavřít vodovodní uzávěry, vypnout veškerá zařízení využívající elektrické sítě, zhasnout světla, zavřít okna a uzamknout dveře.
 20. Odpadky je nutné dávat pouze do určených nádob na vyhrazených místech.
 21. Snídaně, obědy nebo večeře nejsou nabízeny, ale můžeme doporučit restauraci podle požadavků.
 22. Z bezpečnostních důvodů děti mladší 12 let mají pohyb v prostorách penzionu povolen pouze v doprovodu osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá.
 23. Psi a jiná zvířata nemohou být v penzionu ubytována. 
 24. Všechny pokoje, apartmány a i ostatní vnitřní prostory penzionu jsou nekuřácké a platí zde přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm, proto v nich, prosím, nekuřte. Kouření je možné pouze ve vyhrazeném venkovním prostoru.
 25. Na pokojích je zakázáno používat svíčky a manipulovat s otevřeným ohněm.
 26. Každý přítomný je povinen neprodleně ohlásit provozovateli nebezpečí vzniku požáru, situaci vyžadující zásah policie nebo lékařského ošetření a v rámci svých možností učinit vše, aby zabránil šíření požáru či odvrátil hrozící nebezpečí. Ohlašovny na tel. číslech: TÍSŇOVÉ VOLÁNÍ 112, PRVNÍ POMOC 155, HASIČI 150, POLICIE 158. Ruční hasicí přístroje jsou umístěny na chodbě v přízemí a v 1. patře u schodiště.
 27. S ohledem na ostatní hosty a individuální odpočinek dodržujte, prosím, noční klid od 22:00 hodin do 07:00 hodin. Děkujeme, že toto časové rozpětí respektujete.
 28. Hostům není dovoleno brát na pokoje sportovní vybavení, pro jejichž úschovu je k dispozici lyžárna nebo kolárna.
 29. Míčové hry a sporty je možné provozovat pouze ve vyhrazených prostorách na zahradě, aby nebyl rušen klid a bezpečnost ostatních hostů.
 30. Celou částku za ubytování a další poskytnuté služby je host povinen zaplatit  v hotovosti nebo kartou  v souladu s platným ceníkem již při příjezdu , není-li předem sjednáno jinak. Účet je splatný při předložení. V případě zkrácení pobytu Penzion nevrací finanční rozdíl.
  Ubytování je také možno platit na fakturu. Faktura však musí být uhrazena před příjezdem.
 31. V případě, že ubytovaný host i přes výstrahu porušuje dobré mravy, je nadměrně opilý a chová se tak, že hrozí zničení či poškození zařízení Penzionu, ruší ostatní ubytované hosty, nebo porušuje tento ubytovací řád, může ubytovatel i před uplynutím dohodnuté doby od smlouvy o poskytnutí ubytovacích služeb odstoupit a ubytování zrušit před uplynutím ubytovací doby bez náhrady. 
 32. Penzion může odmítnout ubytovat i řádně objednaného hosta v případě, že je evidentní, že by host mohl prostory penzionu znečistit, poškodit,  nebo je zjevné, že by svým jednáním rušil či omezoval ostatní hosty. 
 33. Host je povinen seznámit se a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že podmínky poruší, má penzion právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím sjednané doby.

 

Vstupem do objektu PENZIONU STŘÍBRNÍK vyjadřujete svůj souhlas s dodržováním provozních pokynů.
Provozní pokyny:

 1. Pobyt a činnost v areálu Penzionu je na vlastní nebezpečí.
 2. Osoby mladší 18 let musí být pod dozorem dospělé osoby.
 3. Dlažba před Penzionem a v jeho areálu je s přírodního kamene a povrch je nerovný, může být kluzký, vlhký či namrzlý.  Dbejte zvýšené opatrnosti. Zvolte vhodnou obuv. 
 4. Dodržujte pravidla slušného chování.
 5. Kouřeni je povoleno jen venku na vyhrazeném místě. K odložení nedoplatku slouží výhradně popelníky. Znečišťování areálu nedopalky je bráno jako porušení pokynů pod pokutou.
 6. Nevstupujte do míst,  které jsou označeny Vstup zakázán. 

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a doufáme, že Váš pobyt u nás byl, je a bude vždy příjemný.

V Krásné dne 1.8.2021
Ing. Jana Cigánková a Ing. Martin Cigánek, majitelé.

Vytvořeno v systému shopadmin® 2021 - 2022